Baza wiedzy

Zastanawiasz się, jak działają poszczególne usługi STATNET Online? Skorzystaj z naszej bazy wiedzy. Znajdziesz tu poradniki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów.

Certyfikaty SSL: Generowanie certyfikatu SSL

Krok 1

Tworzymy konto pocztowe admin@domena.pl, gdzie w miejscu „domena.pl” używamy nazwy domeny, na którą będzie generowany certyfikat. Konto email będzie wymagane w jednym z kolejnych kroków.

Krok 2

Po złożeniu zamówienia i opłaceniu certyfikatu, otrzymujemy maila z linkiem kierującym nas do strony generującej certyfikat SSL.

Krok 3

Przenosimy się na stronę, na której generujemy CSR.

Aby móc wygenerować certyfikat CSR możemy skorzystać z dowolnego generatora, np.

https://csrgenerator.com

W narzędziu tym wygenerujemy zarówno certyfikat CSR jak również klucz prywatny.

Krok 4

Następnie wklejamy CSR do pola w formularzu “Wprowadź informacje CSR”, klucz prywatny zapisujemy sobie w notatniku, przyda się później. W miejscu gdzie mamy typ serwera, wybieramy ‘Other’. Klikamy kontynuuj.

Ukazuje nam się okno z wszystkimi danymi zawartymi w naszym CSR.

Krok 6

Na dole znajduje się ‘Wybierz mail potwierdzający certyfikat’, WAŻNE! wybieramy adres z admin@domena.pl, na ten adres przyjdzie mail potwierdzający certyfikat.

Krok 7

Następnie musimy uzupełnić dane w miejscu ‘Informacje o stronie kontaktu z administratorem’. Wpisujemy kolejno imię, nazwisko, tytuł (stanowisko), email oraz nr telefonu (pamiętajmy o +48 przed numerem, np. +48123456789)

Jeśli dane w dziale ‘Informacja o kontakcie technicznym’ są takie same, wystarczy zaznaczyć ☑ w polu ‘Tak samo jak administrator’.

Krok 8

Ponownie zaznaczamy ☑ w miejscu ‘Przeczytałem i akceptuję postanowienia i warunki abonenta'. Klikamy kontynuuj.

Jeżeli wszystko poprawnie wypełniliśmy, ujrzymy następujący komunikat:

Dziękujemy!!
Twój numer zamówienia:

Krok 9

Na pocztę admin@domena.pl otrzymamy maila potwierdzającego zamówiony certyfikat. Potwierdzamy go.

Krok 10

Na koniec otrzymamy maila z wygenerowanym certyfikatem, który razem z kluczem prywatnym instalujemy na serwerze.

Aby certyfikat działał poprawnie, potrzebny będzie jeszcze certyfikat pośredni – Intermediate CA Certificate.

Certyfikat pośredni dla certyfikatów RapidSSL:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEsTCCA5mgAwIBAgIQCKWiRs1LXIyD1wK0u6tTSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdEaWdpQ2VydCBHbG9iYWwgUm9vdCBD
QTAeFw0xNzExMDYxMjIzMzNaFw0yNzExMDYxMjIzMzNaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVT
MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBAsTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j
b20xHTAbBgNVBAMTFFJhcGlkU1NMIFJTQSBDQSAyMDE4MIIBIjANBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5S2oihEo9nnpezoziDtx4WWLLCll/e0t1EYemE5n
+MgP5viaHLy+VpHP+ndX5D18INIuuAV8wFq26KF5U0WNIZiQp6mLtIWjUeWDPA28
OeyhTlj9TLk2beytbtFU6ypbpWUltmvY5V8ngspC7nFRNCjpfnDED2kRyJzO8yoK
MFz4J4JE8N7NA1uJwUEFMUvHLs0scLoPZkKcewIRm1RV2AxmFQxJkdf7YN9Pckki
f2Xgm3b48BZn0zf0qXsSeGu84ua9gwzjzI7tbTBjayTpT+/XpWuBVv6fvarI6bik
KB859OSGQuw73XXgeuFwEPHTIRoUtkzu3/EQ+LtwznkkdQIDAQABo4IBZjCCAWIw
HQYDVR0OBBYEFFPKF1n8a8ADIS8aruSqqByCVtp1MB8GA1UdIwQYMBaAFAPeUDVW
0Uy7ZvCj4hsbw5eyPdFVMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEF
BQcDAQYIKwYBBQUHAwIwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADA0BggrBgEFBQcBAQQo
MCYwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBCBgNVHR8E
OzA5MDegNaAzhjFodHRwOi8vY3JsMy5kaWdpY2VydC5jb20vRGlnaUNlcnRHbG9i
YWxSb290Q0EuY3JsMGMGA1UdIARcMFowNwYJYIZIAYb9bAECMCowKAYIKwYBBQUH
AgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9DUFMwCwYJYIZIAYb9bAEBMAgG
BmeBDAECATAIBgZngQwBAgIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAH4jx/LKNW5ZklFc
YWs8Ejbm0nyzKeZC2KOVYR7P8gevKyslWm4Xo4BSzKr235FsJ4aFt6yAiv1eY0tZ
/ZN18bOGSGStoEc/JE4ocIzr8P5Mg11kRYHbmgYnr1Rxeki5mSeb39DGxTpJD4kG
hs5lXNoo4conUiiJwKaqH7vh2baryd8pMISag83JUqyVGc2tWPpO0329/CWq2kry
qv66OSMjwulUz0dXf4OHQasR7CNfIr+4KScc6ABlQ5RDF86PGeE6kdwSQkFiB/cQ
ysNyq0jEDQTkfa2pjmuWtMCNbBnhFXBYejfubIhaUbEv2FOQB3dCav+FPg5eEveX
TVyMnGo=
-----END CERTIFICATE-----

Certyfikat pośredni dla Comodo SSL:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEU
MBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFs
IFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290
MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0Ux
FDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5h
bCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9v
dDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvt
H7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9
uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzX
mk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LX
a0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzN
E0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0
WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYD
VR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0
Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRU
cnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsx
IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcN
AQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxH
YINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw5
6wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvC
Nr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEX
c4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5a
mnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEU
MBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFs
IFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290
MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0Ux
FDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5h
bCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9v
dDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvt
H7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9
uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzX
mk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LX
a0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzN
E0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0
WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYD
VR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0
Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRU
cnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsx
IjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcN
AQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxH
YINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw5
6wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvC
Nr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEX
c4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5a
mnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ=
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGEzCCA/ugAwIBAgIQfVtRJrR2uhHbdBYLvFMNpzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCB
iDELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgTCk5ldyBKZXJzZXkxFDASBgNVBAcTC0pl
cnNleSBDaXR5MR4wHAYDVQQKExVUaGUgVVNFUlRSVVNUIE5ldHdvcmsxLjAsBgNV
BAMTJVVTRVJUcnVzdCBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTgx
MTAyMDAwMDAwWhcNMzAxMjMxMjM1OTU5WjCBjzELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNV
BAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEYMBYGA1UE
ChMPU2VjdGlnbyBMaW1pdGVkMTcwNQYDVQQDEy5TZWN0aWdvIFJTQSBEb21haW4g
VmFsaWRhdGlvbiBTZWN1cmUgU2VydmVyIENBMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC
AQ8AMIIBCgKCAQEA1nMz1tc8INAA0hdFuNY+B6I/x0HuMjDJsGz99J/LEpgPLT+N
TQEMgg8Xf2Iu6bhIefsWg06t1zIlk7cHv7lQP6lMw0Aq6Tn/2YHKHxYyQdqAJrkj
eocgHuP/IJo8lURvh3UGkEC0MpMWCRAIIz7S3YcPb11RFGoKacVPAXJpz9OTTG0E
oKMbgn6xmrntxZ7FN3ifmgg0+1YuWMQJDgZkW7w33PGfKGioVrCSo1yfu4iYCBsk
Haswha6vsC6eep3BwEIc4gLw6uBK0u+QDrTBQBbwb4VCSmT3pDCg/r8uoydajotY
uK3DGReEY+1vVv2Dy2A0xHS+5p3b4eTlygxfFQIDAQABo4IBbjCCAWowHwYDVR0j
BBgwFoAUU3m/WqorSs9UgOHYm8Cd8rIDZsswHQYDVR0OBBYEFI2MXsRUrYrhd+mb
+ZsF4bgBjWHhMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMB0G
A1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAbBgNVHSAEFDASMAYGBFUdIAAw
CAYGZ4EMAQIBMFAGA1UdHwRJMEcwRaBDoEGGP2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0
LmNvbS9VU0VSVHJ1c3RSU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDB2Bggr
BgEFBQcBAQRqMGgwPwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9jcnQudXNlcnRydXN0LmNv
bS9VU0VSVHJ1c3RSU0FBZGRUcnVzdENBLmNydDAlBggrBgEFBQcwAYYZaHR0cDov
L29jc3AudXNlcnRydXN0LmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQwFAAOCAgEAMr9hvQ5Iw0/H
ukdN+Jx4GQHcEx2Ab/zDcLRSmjEzmldS+zGea6TvVKqJjUAXaPgREHzSyrHxVYbH
7rM2kYb2OVG/Rr8PoLq0935JxCo2F57kaDl6r5ROVm+yezu/Coa9zcV3HAO4OLGi
H19+24rcRki2aArPsrW04jTkZ6k4Zgle0rj8nSg6F0AnwnJOKf0hPHzPE/uWLMUx
RP0T7dWbqWlod3zu4f+k+TY4CFM5ooQ0nBnzvg6s1SQ36yOoeNDT5++SR2RiOSLv
xvcRviKFxmZEJCaOEDKNyJOuB56DPi/Z+fVGjmO+wea03KbNIaiGCpXZLoUmGv38
sbZXQm2V0TP2ORQGgkE49Y9Y3IBbpNV9lXj9p5v//cWoaasm56ekBYdbqbe4oyAL
l6lFhd2zi+WJN44pDfwGF/Y4QA5C5BIG+3vzxhFoYt/jmPQT2BVPi7Fp2RBgvGQq
6jG35LWjOhSbJuMLe/0CjraZwTiXWTb2qHSihrZe68Zk6s+go/lunrotEbaGmAhY
LcmsJWTyXnW0OMGuf1pGg+pRyrbxmRE1a6Vqe8YAsOf4vmSyrcjC8azjUeqkk+B5
yOGBQMkKW+ESPMFgKuOXwIlCypTPRpgSabuY0MLTDXJLR27lk8QyKGOHQ+SwMj4K
00u/I5sUKUErmgQfky3xxzlIPK1aEn8=
-----END CERTIFICATE-----